Nieuwsbrief

                          
         www.zinnigcoaching.nl info@zinnigcoaching.nl Damastroos 77 3068 BW Rotterdam 06-27250468
        
                                       Nieuwsbrief januari 2010


Beste lezers,
Allereerst wil ik alle lezers van de nieuwsbrief een goed, gezond en inspirerend 2010 toewensen.
Veel mensen beginnen januari met goede voornemens, maar ook als u dit niet doet, voelt januari aan als een nieuw begin, de start van een ‘ fris’ jaar.

In deze (extra lange) nieuwsbrief vindt u een artikel over onderpresteren. Mijn wens is dat iedereen die te maken heeft of werkt met kinderen in 2010 alert is op het verschijnsel onderpresteren en het belang inziet van een tijdige aanpak. Tijdens mijn werk ontmoet ik veel kinderen, een aantal van deze kinderen heeft het zwaar op school , deze kinderen kunnen niet laten zien wie ze zijn. Voor al deze kinderen zal ik me ook dit jaar weer hard maken. Gelukkig zijn er steeds meer mensen en organisaties die het belang inzien van een gerichte aanpak.
Goethe heeft het mooi verwoord : Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Benader hem zoals hij kan worden en hij zal zo worden.

Verder vindt u in deze nieuwsbrief een overzicht van alle workshops, trainingen en lezingen waaraan u zich voor kunt inschrijven. Naast de bekende bijeenkomsten, zijn er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld voor 2010.

Tot slot : In 2009 hebben veel mensen deelgenomen aan het onderzoek over de levensloop van hoogbegaafde volwassenen. Volgende maand komt er in de nieuwsbrief een samenvatting van de uitkomsten.

Als u na het lezen van de nieuwsbrief wilt reageren op een van de onderwerpen (Vrouwen en hoogbegaafdheid, Onderpresteren of Het jonge kind), schroom dan niet.
Met elkaar vergroten we de kennis over deze onderwerpen.

Veel leesplezier,
Lia Keijzer
Zinnig CoachingInhoud nieuwsbrief januari
Vrouwen en hoogbegaafdheid
Onderpresteren
Het jonge kind
Volledig aanbod trainingen, workshops en lezingen
Boeken en websitelinks


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Vrouwen en hoogbegaafdheid

In mijn praktijk coach ik zowel mannen als vrouwen. Er zijn veel overeenkomsten bij de coaching, maar minstens evenzoveel verschillen. Steeds vaker verschijnen er publicaties over de specifieke belemmeringen bij hoogbegaafde vrouwen.  Douglas Ebym heeft in een helder artikel omschreven wat de hoogbegaafde vrouw op haar pad tegen kan komen.
In deze nieuwsbrief wil ik er een aantal aanstippen die ik ook regelmatig tegenkom.

Via de volgende link, leest u over de mogelijke oorzaken van het ontstaan van deze belemmeringen vanuit historisch perspectief :
http://www.xi2.nl/bronnen/Resources/Ik%20ben%20niet%20hoogbegaafd.pdf


Een eerste belemmering kan zijn dat leidinggevende vrouwen last hebben van andere vrouwen, maar ook van mannen die hun intelligentie als bedreiging zien. Ze voelen heel sterk dat ze anders zijn dan van ze wordt verwacht. De oplossing die gekozen wordt is aanpassing aan de heersende normen. Het gevolg van deze aanpassing is dat de vrouwen niet kunnen laten zien wie ze echt zijn.

Een andere belemmering is dat vrouwen last kunnen hebben van het ‘ bedriegerssyndroom ‘. Hiermee wordt bedoeld dat ze constant de sluimerende angst hebben ontmaskerd te worden. Deze vrouwen lijden aan een hoge mate van zelftwijfel. Vrouwen die een succesvolle prestatie neerzetten, maar vervolgens nog steeds denken dat het toeval is of dat ze geholpen zijn door de juiste mensen.

Dit kan leiden tot de volgende belemmering, namelijk het uit de weg gaan van intellectuele uitdagingen. Als ze er niet aan begint, kan ze ook niet door de mand vallen is hierbij de achterliggende gedachte.

Er zijn ook hoogbegaafde vrouwen die liever niet anders willen zijn, die afstand nemen van het mannelijke prestatiemodel. Deze vrouwen hebben de wens gelijkwaardig te zijn aan andere vrouwen en passen zich ook aan.

De gedachte leeft dat een vrouw moet kiezen tussen leven vanuit het hoofd of leven vanuit het hart. Terwijl een keuze voor een meer androgyne levensstijl (zowel vrouwelijk als mannelijk) voor meer rust en zelfwaardering kan zorgen.

Verder kan een vrouw belemmerd worden door de gedachte dat bekwaamheid hetzelfde is als perfectie. Iedere keer als een opdracht niet ‘ perfect ‘ wordt uitgevoerd, wordt deze vrouw bevestigd in haar idee dat ze helemaal zo slim niet is. De standaard wordt zo onnodig hoog.

Door de hoge gevoeligheid voelen deze vrouwen haarfijn aan wat er van ze verwacht wordt, waardoor ze minder gaan presteren om maar niet op te vallen.
Dit gedrag wordt onderduiken genoemd.
Je ziet dit ook al op de basisschool gebeuren, hoogbegaafde meisjes zijn lastiger te herkennen dan jongens.
Hoogbegaafde meisjes zijn meer uit op imitatie dan jongetjes.

Over dit onderwerp is nog veel meer te zeggen, denk bijvoorbeeld aan hoogbegaafde vrouwen en het moederschap, de sociale druk en de angst voor afwijzing en kritiek die ervoor zorgt dat vrouwen hun nek niet uitsteken.


Na de constatering dat deze belemmeringen bestaan is de volgende vraag automatisch : Wat is de manier om met deze belemmeringen om te gaan ?


Volg je intuïtie
Geef ruimte aan je onderbewuste, laat blokkades los die teveel gebaseerd zijn op rationaliteit. Bedenk waar je passies liggen en laat de creativiteit stromen.


Vergroot je veerkracht
Veerkracht is het herkennen en weerstaan van de intrinsieke en extrinsieke obstakels die de ontwikkeling van je vermogens tegenhouden. Je kunt veerkracht vergroten door te starten met het (h)erkennen hoe belangrijk en beslissend/kritiek de psychologische factor is.  

Vraag steun
Je hoeft niet alles alleen te doen, je moet in staat zijn om hulp en steun te vragen, om verzorgd en gevoed te worden en voor medeleven. Dat kan je vinden in een boek, bij een groep, bij andere personen of bij een therapeut of coach. Hierbij is het wel van belang dat de therapeut of coach ook hoogbegaafd is, om het een succesvolle ervaring te laten zijn.Onderpresteren
In het onderwijs krijg je als leerkracht te maken met onderpresterende kinderen. Het is lastiger om een hoogbegaafd kind dan nog te herkennen als zodanig. Aansluitend op het vorige onderwerp blijkt in de praktijk dat onderpresterende meisjes nog onzichtbaarder zijn voor leerkrachten dan jongetjes. Deze meisjes blijken vaak meesters in het aanpassen aan de groep.
Inmiddels is voor de meeste scholen wel duidelijk dat dit op lange termijn schadelijk kan zijn voor deze kinderen. Niet kunnen zijn wie je bent, geen uitdagingen tegenkomen, niet gezien worden, het draagt niet bij aan een evenwichtige ontwikkeling en het vergroten van het zelfvertrouwen van deze kinderen (voor jongens die onderduiken geldt natuurlijk hetzelfde !)

Door een schoolbeleid waarbij al vanaf het eerste (intake) gesprek de ontwikkeling van een kind in kaart wordt gebracht, vergroot je als school de kans dat je deze kinderen tijdig opmerkt.
Herkenning is de eerste stap, erkenning is een belangrijke tweede.  Erken dat deze kinderen een andere aanpak nodig hebben, erken dat ze anders zijn, anders denken.  

Welke signalen kunnen duiden op onderpresteren ?
•    De resultaten worden steeds minder of de resultaten zijn zeer wisselend.
•    Het werktempo ligt laag
•    Het kind heeft kennis die nog niet in de klas behandeld is. Bij meer ingewikkelde vragen geeft de leerling vaak het goede antwoord.
•    De leerling maakt fouten bij makkelijke opdrachten, maar blijkt wel de antwoorden op moeilijke vragen te weten.
•    De leerling vertoont lastig of onaangepast gedrag of lijkt juist weg te dromen, het kind heeft het hoofd niet bij de les of is met andere zaken bezig.
•    Het kind klaagt bij de ouders of docent dat school saai is of dat hij zich verveelt.
•    Het kind ligt slecht in de groep vanwege "eigenwijs" of "betweterig" gedrag. Expressief of agressief naar buiten treden; vooral bij jongens.
•    In een één-op-één-gesprek komt het kind welbespraakt en intelligent naar voren;
•    Het kind blijkt zijn huiswerk niet of slecht voor te bereiden.
•    Lichamelijke signalen zoals allergieën, eczeem, hoofdpijn, buikpijn; vooral bij meisjes
•    Voortdurend om aandacht vragen
•    Ontwikkelingsstagnatie, of zelfs regressie zoals b.v. weer onzindelijk worden (broekpoepen), op school veel eenvoudiger tekenen dan thuis, zelfs van tekenen weer terug naar krassen, ineens niet meer kunnen lezen.
•    Perfectionisme gekoppeld aan faalangstig gedrag.
•    Interesse in ‘moeilijkere’ onderwerpen bij een werkstuk of spreekbeurt
•    Het kind is op school een totaal ander kind dan thuis
•    Vroegere interesses van het kind lijken verdwenen te zijn
•    Het kind wil niet meer naar school
•    Het kind is slecht of helemaal niet meer te motiveren.
•    Er is sprake van verlies van spontaniteit
•    Het kind kan last krijgen van depressieve gevoelens.
De ervaring leert dat als leerkrachten het onderpresterende kind herkennen en planmatig aan de slag gaan om het tij te keren, dit kind weer in een opwaartse spiraal terechtkomt.
Hierbij wil ik dan ook de wens uitspreken dat er in 2010 goed gekeken gaat worden naar de onderpresteerders, zodat deze kinderen de kans krijgen te worden wie ze zijn !
Heeft u hier hulp bij nodig ? Neem dan contact op via info@zinnigcoaching.nl

Het jonge kind
Via de website www.peuteren.nl komen veel vragen binnen van ouders met jonge kinderen. In het archief kunt u de vragen en antwoorden teruglezen.
Bij jonge kinderen spreekt men niet van hoogbegaafdheid maar van een ontwikkelingsvoorsprong.
Hieronder volgt een lijst met kenmerken waarbij gedacht kan worden aan een ontwikkelingsvoorsprong. Deze lijst kan voor ouders en pedagogisch medewerkers een handvat zijn om een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen.
(In een volgende nieuwsbrief zal er een artikel volgen over het belang van vroegtijdige herkenning van een ontwikkelingsvoorsprong)
•    De babytijd wordt gekenmerkt door een grote alertheid van het kind. Ondanks geboden  regelmaat door de ouders is de baby veel wakker en heel alert. Ook wil het kindje dingen waar het nog niet toe in staat is. Hierbij kun je denken aan: zitten, kruipen, lopen, speeltjes vastpakken, zelf eten. Dit kan leiden tot grote frustratie.
•    Het kind is zeer onderzoekend, er lijkt een onstilbare honger te zijn naar ontdekken. Als het kind gaat praten komt er geen einde aan de ‘waarom-vragen’.
•    Op deze leeftijd openbaart zich al de gevoeligheid van deze kinderen.
•    Deze kinderen kunnen geconcentreerd bezig zijn met een (zelfgekozen) taak.
•    Er is sprake van een snelle verbale ontwikkeling.
•    Het kind heeft een opvallend goed ontwikkeld geheugen.
•    Interesse voor levensbeschouwelijke onderwerpen en complexe onderwerpen.
•    Het kind leert zichzelf schoolse vaardigheden aan, zoals lezen en rekenen.
•    Het kind is perfectionistisch, stelt hoge eisen aan zichzelf.
•    Het kind heeft een kritische ingesteldheid tegenover volwassenen.
•    Veel hoogbegaafde kinderen  zijn ook hoogsensitief.
•    Het kind heeft een opvallend gevoel voor humor.
•    Het kind heeft een goede fijne motoriek.
•    Er is sprake van een grote creativiteit en verbeeldingskracht.
•    Het kind kan goed logisch redeneren.


Volledig aanbod trainingen, workshops en lezingen
In deze nieuwsbrief vindt u een lijst van alle activiteiten van Zinnig Coaching voor groepen.
Binnenkort kunt u op de website de uitgebreide inhoud vinden.
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar info@zinnigcoaching.nl
Bij voldoende aanmeldingen wordt een tijd en locatie doorgegeven en kunt u uw aanmelding definitief bevestigen. Alle groepsactiviteiten vinden plaats in De omgeving van Rotterdam.
Ook kunt u als groep een workshop of training op locatie aanvragen.

Kinderen groepsactiviteiten
Hooggevoeligheid
Kinderfilosofie
Leren leren : bovenbouw basisonderwijs
Leren leren : onderbouw middelbaar onderwijs
Emotionele vaardigheden : Gebruik je innerlijke kracht
Natuurlijk creatief  : Creatief in de natuur  

Plusgroep
Zomerkamp

Ouders
Ouders en school
Omgaan met een faalangstig kind
Opvoeden van een hoogbegaafd kind

Volwassenen groepsactiviteiten
Uit het hoofd, in het hart
De begaafde loopbaan
Je rol als hoogbegaafde vrouw
Omgaan met hooggevoeligheid
Verwenweekend

Organisaties voorschool
Herkennen van en omgaan met een kind met een ontwikkelingsvoorsprong ( inzet materialen, gesprekstechnieken )
(Video-)observatie
Inzetten van speel/leerkisten met uitdagende thema’s

Basisonderwijs (schoolteams)
Ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters.
Omgaan met hoogbegaafde kinderen
Onderpresteren / faalangst
Omgaan met hooggevoelige kinderen
Schoolbeleid opzetten
Plusgroep opstarten

Organisaties
Hoe zet je hoogbegaafdheid in op de werkvloer ?Boeken en websitelinks

Het explosieve kind – R.W Greene
In dit boek voor ouders wordt ingegaan op het omgaan met een kind dat snel explodeert. Het uitgangspunt is dat een kind zich graag goed gedraagt, als dit niet lukt is er geen sprake van onwil, maar van onkunde. Stapsgewijs krijg je als ouders een plan aangereikt om met het explosieve kind om te gaan.
Alhoewel het niet is geschreven voor ouders van hoogbegaafde kinderen, zijn de genoemde explosies wel voor een groep ouders heel herkenbaar. Het plan is goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Via de volgende link kunt u een uitgebreide beschrijving van het boek lezen :
http://www.balansdigitaal.nl/assetmanager.asp?aid=670

In deze nieuwsbrief is al eerder geschreven over de subsidieregeling voor excellente leerlingen. Via de volgende link, kunt u de projecten vinden die subsidie toegewezen hebben gekregen :
http://www.slo.nl/primair/nieuws/00018/U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@zinnigcoaching.nl